Gimnazijos auditas

Gimnazijos stiprieji veiklos aspektai:

 1. Gimnazijos vaidmuo vietos bendruomenėje (1.4.1.).
 2. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika (4.1.1.).
 3. Gimnazijos aplinkos jaukumas (1.3.3.).
 4. Neformalusis ugdymas skatina mokinių saviraišką (2.1.5.).
 5. Pagalbos mokiniui specialistų komandos subūrimas (5.4.1.).
 6. Gimnazijos įvaizdis ir viešieji ryšiai (1.4.3., 4.2.3.).
 7. Puoselėjamos tradicijos kuria gimnazijos savitumą (1.1.2.).
 8. Sėkmingai pritraukiamos nebiudžetinės lėšos (5.5.1.).
 9. Mokinių pasiekimai dalyvaujant konkursuose, varžybose, olimpiadose, projektinėje veikloje (3.2.2.).
 10. Įsipareigojęs mokyklai vadovas (5.3.).
Gimnazijos tobulintini veiklos aspektai:

 1. Mokymosi uždavinio orientavimas į pamatuojamą rezultatą (2.2.2., 3.1.1.).
 2. Vertinimo aiškumas ir pagrįstumas pamokoje (2.6.1.).
 3. Mokymo metodų parinkimas ir naudojimas (2.3.1.).
 4. Skirtingų poreikių mokinių ugdymas pamokoje (4.3.).
 5. Planavimo kokybė ir dermė (5.1.3.).