Vizija, misija, tikslas ir uždaviniai

GIMNAZIJOS MISIJA

Akmenės rajono savivaldybės Akmenės gimnazija vykdo priešmokyklinį ugdymą, teikia kiekvienam prieinamą kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.

GIMNAZIJOS VIZIJA

Ugdyti pilietiškai sąmoningą, turintį tvirtas vertybines nuostatas, pasiruošusį tikslingai veiklai mokinį: gerbiantį savo valstybę, nemenkinantį savosios kultūros ir kalbos, išugdytą saugioje, estetiškoje aplinkoje, kompetentingų ir kvalifikuotų mokytojų formuojančius humaniškus, demokratinius bendruomenės tarpusavio santykius.

TIKSLAS

Modernios, saugios ir sveikos mokymo(si) aplinkos kūrimas, užtikrinant visų ugdymo proceso dalyvių emocinį, socialinį, intelektualinį ir dvasinį tobulėjimą.

UŽDAVINIAI

  • Kurti pokyčiams palankią ugdymo(si) aplinką, kurioje visi jaučiasi saugūs, pasitikintys savimi ir kitais, gebantys patirti pažinimo džiaugsmą;
  • Taikyti įvairias ugdymo strategijas, plėtojančias mokinių kritinį mąstymą, kūrybiškumą, saviugdą, siekiant ugdymo(si) kokybės.
  • Tobulinti mokytojų ir pedagoginių darbuotojų bendrąsias ir profesines kompetencijas.